Az Atlantisz Könyvkiadó oldala és webáruháza. Vásárlás, rendelés, import egy helyen!


  The Atlantisz Publishing House 2020. július 07. kedd Kedvencek közé | Kezdőlapnak beállítom  
  On-line rendelés esetén 20% kedvezmény minden Atlantisz-kötetre és 10% kedvezmény minden raktáron levő könyvre!      |     Ismerkedjen meg kedvezményeinkkel!

Könyvrendelés

Kiemelt híreink


2020. május 18-tól újra nyitva az Atlantisz KönyvszigetA könyvrendeléseket továbbra is folyamatosan teljesítjük2020. március 18-tól az Atlantisz Könyvsziget átmenetileg zárva
Összes hír, esemény

Atlantisz Könyvkiadó

Hírlevél

Ha szeretne rendszeresen értesí- tést kapni akcióinkról, kiadvá- nyainkról, iratkozzon fel hírleve- lünkre!

Könyvkereső


Részletes kereső
Ha webáruházunkban vásárol, kérjük, előbb regisztráljon! | Vásárlási útmutató


Mit kérdeznek tőlünk a nagy filozófusok?

Bolti ár: 2900 Ft

Internetes ár: 2610 Ft (10% kedvezmény)

Elérhetőség: Megvásárolható

Borító: Kötött

ISBN: 9789632797434

Nyelv: magyar

Kiadás éve: 2012

Kiadó: Typotex

Kategóriák: Filozófia/20.-21. század


Mennyiség (db):
 Ismertető

Le­szek Ko­la­kows­ki len­gyel hu­ma­nis­ta, fi­lo­zó­fus, író, nem­ze­dé­kek ne­ve­lő­je és spi­ri­tu­á­lis rek­to­ra volt, „a li­be­rá­lis ér­tel­mi­ség lelki mes­te­re" (Józef Tisch­ner), akit „jó ideje a len­gyel hu­ma­nisz­ti­ka leg­na­gyobb ko­po­nyái közt tar­tunk szá­mon" (Adam Mich­nik).

Az ere­de­ti­ként három kö­tet­be kom­po­nált so­ro­zat Le­szek Ko­la­kows­ki nép­sze­rű te­le­ví­zi­ós elő­adá­sa­it fog­lal­ja össze. Szin­te egy mini le­xi­kon, amely a „böl­cses­ség sze­re­te­té­re” bá­to­rít­ja ol­va­só­it. A benne sze­rep­lő mes­te­rek, mint Szók­ra­tész, Pla­tón, Arisz­to­te­lész, Szent Ágos­ton, Aqui­nói Tamás, Eck­hart Mes­ter, Des­cartes, Pas­cal, Leib­niz, Hume, Kant, Ki­er­ke­ga­ard, Nietz­sche, Hus­serl, Hei­deg­ger - és sok más fi­lo­zó­fus - felel ne­künk olyan kér­dé­sek­re, mint­hogy:

Mi­lyen kri­té­ri­u­mok alap­ján tud­nánk meg­ítél­ni a fej­lő­dést a tör­té­ne­lem­ben, ha le­mon­dunk arról, hogy az er­köl­csi jóhoz/rossz­hoz vi­szo­nyít­juk?
El­kép­zel­he­tő-e, hogy a jó dol­gok, él­ve­ze­tek, me­lyek meg­ada­tot­tak ne­künk, azok csu­pán ne­ga­tív je­len­sé­gek, a szen­ve­dés, a fáj­da­lom hi­á­nyai.
Ha hin­nénk az örök vissza­té­rés el­mé­le­té­ben, hogy min­den rész­le­te­i­ben vég­te­len sok­szor meg­is­mé­tel­jük az éle­tün­ket, akkor ez biz­ta­tó, ré­misz­tő vagy ér­dek­te­len?
Gya­ko­rol­juk-e a ha­ta­lom aka­rá­sát, ad­junk-e saját ér­tel­met az élet­nek nem tö­rőd­ve a jó és a rossz örök­lött sza­bá­lya­i­val.
A nagy mű­vész kü­lön­bö­zik-e a nagy bű­nös­től, vagy­is mind a ket­tőt ugyan­úgy kell-e cso­dál­nunk, ha mind a ket­ten ugyan­úgy épí­tet­ték fel az éle­tük ér­tel­mét, ahogy akar­ták.
Hi­he­tő-e, hogy az em­be­rek job­bak lesz­nek, ha meg­győ­zik őket arról, hogy az élet el­ke­rül­he­tet­len ve­re­ség­gel vég­ző­dik és nincs sem vi­gasz sem pedig meg­vál­tás.
Van-e ér­tel­me ál­ta­lá­ban véve annak a kér­dés­nek, hogy mit je­lent lé­tez­ni? Sza­bad-e ilyen kér­dést fel­ten­ni, abban a re­mény­ben, hogy van erre vá­lasz.

Az Ön hozzászólása

Belépés


Megjelent köteteink

ajanlokep

Lapozzon bele!

Sorozataink

Támogatóink


Részletes kereső
Könyvrendelés Címlap Részletes keresés Az Atlantisz könyvei Megjelent kötetink Sorozatok szerint Szerzők szerint Boltunkból azonal elvihető Szerzők szerint Cím szerint Témakör szerint Külföldi könyvbeszerzés Külföldi könyvkiadók Egyedi megrendelések Vásárlási tudnivalók Vásárlási tájékoztató Kedvezmények Miért az Atlantisz? Gyors import, kedvező ár Sürgős rendelések Különleges beszerzések A rendelés módjai Impresszum, kapcsolat Kapcsolatfelvétel Fejlesztés, grafika Hírek, események Hírek Atlantisz könyvkiadó Atlantisz könyvprogram The Atlantisz Publishing House Könyveink Az Atlantisz Könyvsziget Recenziók időrendben Szerzőink Munkatársaink Védnökeink és támogatóink Mentsen könyvet! Könyvkiadónk története Fotógaléria Kiemelt külföldi partnereink Letöltheto anyagok Sorozatok borítói Plakátok Panorámafotók Háttérképek Képernyővédő
Vissza a lap tetejére