Az Atlantisz Könyvkiadó oldala és webáruháza. Vásárlás, rendelés, import egy helyen!


  The Atlantisz Publishing House 2020. június 02. kedd Kedvencek közé | Kezdőlapnak beállítom  
  On-line rendelés esetén 20% kedvezmény minden Atlantisz-kötetre és 10% kedvezmény minden raktáron levő könyvre!      |     Ismerkedjen meg kedvezményeinkkel!

Könyvrendelés

Kiemelt híreink


2020. május 18-tól újra nyitva az Atlantisz KönyvszigetA könyvrendeléseket továbbra is folyamatosan teljesítjük2020. március 18-tól az Atlantisz Könyvsziget átmenetileg zárva
Összes hír, esemény

Atlantisz Könyvkiadó

Hírlevél

Ha szeretne rendszeresen értesí- tést kapni akcióinkról, kiadvá- nyainkról, iratkozzon fel hírleve- lünkre!

Könyvkereső


Részletes kereső
Ha webáruházunkban vásárol, kérjük, előbb regisztráljon! | Vásárlási útmutató


Bloghálózatos életfilozófiám

Bolti ár: 2900 Ft

Internetes ár: 2610 Ft (10% kedvezmény)

Elérhetőség: Megvásárolható

Borító: Fűzött

ISBN: 9789632796642

Nyelv: magyar

Kiadás éve: 2012

Kiadó: Typotex

Szerkesztő: Kapitány Katalin

Kategóriák: Média, kommunikáció, Szociológia


Mennyiség (db):
 Ismertető

A Cser­mely­Blog (www.​csermelyblog.​hu) írá­sai 2009 végén je­len­tek meg elő­ször. A be­jegy­zé­sek szé­les­kö­rű fi­gyel­met kel­tet­tek; a blog le­töl­té­se­i­nek a száma két év alatt meg­kö­ze­lí­tet­te az egy­mil­li­ót. A leg­nép­sze­rűbb írást, a könyv­ben is he­lyet kapó, jó ta­nár­ról szó­lót 20 ezer­nél töb­ben ol­vas­ták el. A leg­több be­jegy­zés ol­va­sott­sá­ga már a meg­je­le­né­sé­nek he­té­ben jóval ezer fö­lött volt. Az Ol­va­só azon­ban most nem­csak két év vá­lo­ga­tott blog­be­jegy­zé­se­it tart­hat­ja a ke­zé­ben, hanem ennél jóval töb­bet, új­sze­rűb­bet is. A tö­mö­rí­tet­tés ak­tu­a­li­zált írá­sok­ban ez­út­tal ugyan­is meg­ha­tá­ro­zott, egy­más­ra épülő sor­rend sze­rint mé­lyed­het el az ér­dek­lő­dő.

Az egyes gon­do­lat­kö­rö­ket e könyv szá­má­ra ké­szült in­ter­júk kö­ve­tik és ke­re­kí­tik egésszé, va­la­mint a be­jegy­zé­sek­re be­ér­ke­zett né­hány vá­lasz rö­vi­dí­tett vál­to­za­ta. A Cser­mely­Blog annyi­ban is kü­lön­le­ges, hogy igen igé­nyes ol­va­só­i­kö­re van. A blog hoz­zá­szó­ló­i­tól a ma­gyar in­ter­ne­ten el­ha­ra­pó­dzott al­pá­ri stí­lus ide­gen. Két ki­vé­tel­től el­te­kint­ve soha sem volt olyan hoz­zá­szó­lás,ame­lyet a blog még oly szi­go­rú sza­bá­lyai alap­ján is mo­de­rál­ni kel­lett volna. A hoz­zá­szó­lá­sok­ból né­há­nyat, aho­gyan ezt már je­lez­tük, e könyv­ben is meg­mu­ta­tunk, hogy az Ol­va­só is tagja le­hes­sen annak az ér­ték­őr­ző, sze­re­tet­tel­jes kö­zös­ség­nek, ami a blog körül ki­ala­kult.

Az írá­so­kat Szűcs Édua raj­zai te­szik még job­ban el­gon­dol­kod­ta­tó­vá. A raj­zok pon­to­san olya­nok, mint a Cser­mely­Blog szer­ző által gon­do­san vá­lo­ga­tott képei. Szűcs Édua raj­zai sok­kal töb­bek, mint il­luszt­rá­ci­ók. A raj­zok új szem­pont­ból ér­tel­me­zik az írá­sok gon­do­la­ta­it, egy olyan görbe tük­röt tar­ta­nak elénk, amely­ben még job­ban ma­gunk­ra is­me­rünk.

Az Ön hozzászólása

Belépés


Megjelent köteteink

ajanlokep

Lapozzon bele!

Sorozataink

Támogatóink


Részletes kereső
Könyvrendelés Címlap Részletes keresés Az Atlantisz könyvei Megjelent kötetink Sorozatok szerint Szerzők szerint Boltunkból azonal elvihető Szerzők szerint Cím szerint Témakör szerint Külföldi könyvbeszerzés Külföldi könyvkiadók Egyedi megrendelések Vásárlási tudnivalók Vásárlási tájékoztató Kedvezmények Miért az Atlantisz? Gyors import, kedvező ár Sürgős rendelések Különleges beszerzések A rendelés módjai Impresszum, kapcsolat Kapcsolatfelvétel Fejlesztés, grafika Hírek, események Hírek Atlantisz könyvkiadó Atlantisz könyvprogram The Atlantisz Publishing House Könyveink Az Atlantisz Könyvsziget Recenziók időrendben Szerzőink Munkatársaink Védnökeink és támogatóink Mentsen könyvet! Könyvkiadónk története Fotógaléria Kiemelt külföldi partnereink Letöltheto anyagok Sorozatok borítói Plakátok Panorámafotók Háttérképek Képernyővédő
Vissza a lap tetejére