Az Atlantisz Könyvkiadó oldala és webáruháza. Vásárlás, rendelés, import egy helyen!


  The Atlantisz Publishing House 2020. május 29. péntek Kedvencek közé | Kezdőlapnak beállítom  
  On-line rendelés esetén 20% kedvezmény minden Atlantisz-kötetre és 10% kedvezmény minden raktáron levő könyvre!      |     Ismerkedjen meg kedvezményeinkkel!

Könyvrendelés

Kiemelt híreink


2020. május 18-tól újra nyitva az Atlantisz KönyvszigetA könyvrendeléseket továbbra is folyamatosan teljesítjük2020. március 18-tól az Atlantisz Könyvsziget átmenetileg zárva
Összes hír, esemény

Atlantisz Könyvkiadó

Hírlevél

Ha szeretne rendszeresen értesí- tést kapni akcióinkról, kiadvá- nyainkról, iratkozzon fel hírleve- lünkre!

Könyvkereső


Részletes kereső
Ha webáruházunkban vásárol, kérjük, előbb regisztráljon! | Vásárlási útmutató


Fenntartható energia- Mellébeszélés nélkül

Bolti ár: 6900 Ft

Internetes ár: 6210 Ft (10% kedvezmény)

Elérhetőség: Megvásárolható

Borító: Fűzött

ISBN: 9789632795751

Nyelv: magyar

Kiadás éve: 2011

Kiadó: Typotex

Fordító: Both Előd

Kategóriák: Természettudomány, Ismeretterjesztő


Mennyiség (db):
 Ismertető

Ez a könyv nem ri­o­gat vi­lág­vé­ge-szce­ná­ri­ók­kal és nem lob­bi­zik egyik ener­gia­ága­zat­nak sem. Ami egy könyv meg­írá­sá­val meg­te­he­tő a fenn­tart­ha­tó ener­gi­á­ért, azt a szer­ző meg­te­szi. Jó fi­zi­kus mód­já­ra egy új mér­ték­egy­sé­get vezet be, amely al­kal­mas arra, hogy össze­mér­he­tő­vé vál­jon min­den­faj­ta ener­gia­ter­me­lés és -fo­gyasz­tás. Ez a mér­ték az egy főre és egy napra eső ener­gia­fel­hasz­ná­lás, il­let­ve -ter­me­lés. Bár­mely or­szág sta­tisz­ti­kai ada­tai alap­ján az ér­té­kek esze­rint már ki­szá­mol­ha­tók és össze­ha­son­lít­ha­tók. Így lé­pé­sen­ként méri össze a fo­gyasz­tói tár­sa­da­lom em­be­ré­nek napi ener­gia­szük­ség­le­te­it és a kü­lön­bö­ző ener­gia­ter­me­lé­si for­mák napi ter­me­lé­sé­nek le­he­tő­sé­ge­it, kor­lá­ta­it.

Nem­csak okos, de szel­le­mes is, gya­kor­la­ti­as is. Hála tisz­ta gon­do­lat­me­ne­té­nek, könnye­dén le­szá­mol az olyan tév­esz­mék­kel, hogy pél­dá­ul „ha ki­hú­zod a te­le­fon­töl­tőt, máris tet­tél a kör­nye­ze­tért” – ez ugyan­is túl kevés, még ha min­den­ki kö­ve­ti is a ta­ná­csot. A mennyi­sé­gek ará­nya­it remek gra­fi­ko­nok­kal szem­lél­te­ti. Mér­té­ket és mód­szert ad. Az a bi­zo­nyos „bár­mely or­szág” ese­té­ben ter­mé­sze­te­sen Nagy-Bri­tan­nia. Úgy­hogy meg­ma­rad az iz­ga­tó kér­dés szá­munk­ra: ho­gyan ala­kul­ná­nak a szá­mok és gra­fi­ko­nok Ma­gyar­or­szág­ra vo­nat­ko­zó­an? A mi sta­tisz­ti­kai ada­ta­ink­kal, mel­lé­be­szé­lés nél­kül.

David JC Mac­Kay a Camb­ridge-i Egye­tem fi­zi­ka­pro­fesszo­ra, akit – nem meg­le­pő módon – a könyv első meg­je­le­né­sét kö­ve­tő­en az angol ener­gia­ügyi mi­nisz­té­ri­um tu­do­má­nyos fő­ta­nács­adó­já­nak kér­tek fel.

Az Ön hozzászólása

Belépés


Megjelent köteteink

ajanlokep

Lapozzon bele!

Sorozataink

Támogatóink


Részletes kereső
Könyvrendelés Címlap Részletes keresés Az Atlantisz könyvei Megjelent kötetink Sorozatok szerint Szerzők szerint Boltunkból azonal elvihető Szerzők szerint Cím szerint Témakör szerint Külföldi könyvbeszerzés Külföldi könyvkiadók Egyedi megrendelések Vásárlási tudnivalók Vásárlási tájékoztató Kedvezmények Miért az Atlantisz? Gyors import, kedvező ár Sürgős rendelések Különleges beszerzések A rendelés módjai Impresszum, kapcsolat Kapcsolatfelvétel Fejlesztés, grafika Hírek, események Hírek Atlantisz könyvkiadó Atlantisz könyvprogram The Atlantisz Publishing House Könyveink Az Atlantisz Könyvsziget Recenziók időrendben Szerzőink Munkatársaink Védnökeink és támogatóink Mentsen könyvet! Könyvkiadónk története Fotógaléria Kiemelt külföldi partnereink Letöltheto anyagok Sorozatok borítói Plakátok Panorámafotók Háttérképek Képernyővédő
Vissza a lap tetejére