Az Atlantisz Könyvkiadó oldala és webáruháza. Vásárlás, rendelés, import egy helyen!


  The Atlantisz Publishing House 2020. január 19. vasárnap Kedvencek közé | Kezdőlapnak beállítom  
  On-line rendelés esetén 20% kedvezmény minden Atlantisz-kötetre és 10% kedvezmény minden raktáron levő könyvre!      |     Ismerkedjen meg kedvezményeinkkel!

Könyvrendelés

Kiemelt híreink


Ünnepi nyitva tartás 2019 decemberében az Atlantisz Könyvszigeten Atlantisz Könyvkiadó & Atlantisz Könyvsziget az Ünnepi KönyvhétenKis Könyves Éj 2019. április 26-án az Atlantisz Könyvszigeten
Összes hír, esemény

Atlantisz Könyvkiadó

Hírlevél

Ha szeretne rendszeresen értesí- tést kapni akcióinkról, kiadvá- nyainkról, iratkozzon fel hírleve- lünkre!

Könyvkereső


Részletes kereső
Ha webáruházunkban vásárol, kérjük, előbb regisztráljon! | Vásárlási útmutató


fotográfia nagykönyve, A - A fényképezés kultúrtörténete

Bolti ár: 9900 Ft

Internetes ár: 8910 Ft (10% kedvezmény)

Elérhetőség: Megrendelhető

Borító: Fűzött

ISBN: 9789632798615

Nyelv: magyar

Kiadás éve: 2015

Kiadó: Typotex

Kategóriák: Fotó


Mennyiség (db):
 Ismertető

A FO­TOG­RÁ­FIA NAGY­KÖNY­VE az ed­di­gi leg­tel­je­sebb össze­fog­la­lás a kez­de­tek­től nap­ja­in­kig, szer­ző­je fo­tó­tör­té­ne­ti ká­nont al­ko­tott. Közel 600 kép is­mer­te­ti meg az ol­va­sót a fo­tó­zás tör­té­ne­té­vel a mű­vé­szet és tech­ni­ka, a szo­ciog­rá­fia és divat, a há­bo­rú és ter­mé­szet­fo­tó­zás szem­szö­gé­ből. Az olyan vi­lág­for­dí­tó tör­té­nel­mi ese­mé­nyek­hez kap­cso­ló­dó fotók, mint Lin­coln el­nök­ké vá­lasz­tá­sa vagy Ma­cArt­hur tá­bor­nok és Hi­ro­hi­tó csá­szár első ta­lál­ko­zá­sa, meg­le­pő rész­le­tek­kel gaz­da­gít­ják ed­di­gi is­me­re­te­in­ket. Kö­zel­ké­pet kap­ha­tunk azok­ról az emb­le­ma­ti­kus fo­tó­sok­ról is, pél­dá­ul Ma­t­hew Brady­ről, Ale­xan­der Gard­ner­ről, Ed­ward Ste­i­chen­ről vagy Gert­ru­de Käse­bi­er­ről, akik egyé­ni szem­lé­le­tük­kel, tech­ni­kai újí­tá­sa­ik­kal vál­tak e vég­te­len tör­té­net sze­rep­lő­i­vé. E mo­za­ik szám­ta­lan koc­ká­ja a fo­tog­rá­fia tel­jes tör­té­ne­té­vé áll össze, me­lyet a kul­tú­ra len­csé­jén át szem­lél­he­tünk.Lin­coln de­mok­ra­ta el­len­fe­lei min­dig el­éne­kel­tek egy dalt, amely e so­rok­kal vég­ző­dött: „Kö­nyö­rög­ve kér­jük – az Isten sze­rel­mé­re, meg ne mu­tas­sák a fény­ké­pét.” Mivel az em­be­rek több­sé­ge soha nem látta Lin­colnt, kam­pá­nyát vé­gig­kí­sér­ték a csúf­sá­gá­ról szóló plety­kák. Aztán Ma­t­hew Brady el­ké­szí­tet­te híres képét és Lin­coln meg­nyer­te a vá­lasz­tá­so­kat. Ké­sőbb így nyi­lat­ko­zott: „Brady és a Co­oper Ins­ti­tu­te csi­nált be­lő­lem el­nö­köt.”

„A fény­kép” – Ma­cArt­hur tá­bor­nok és Hi­ro­hi­tó csá­szár első ta­lál­ko­zá­sá­ról 1945. szep­tem­ber 27-én ké­szült. A kép fel­há­bo­rí­tot­ta a japán köz­vé­le­ményt, mert úgy vél­ték, hogy Ma­cArt­hur tá­bor­nok túl­sá­go­san le­zser vi­se­le­té­vel meg­sér­tet­te a csá­szárt.

Bo­risz Mi­haj­lov 1997-ben fo­gott bele az Eset­tör­té­net so­ro­zat­ba, mi­u­tán Uk­raj­ná­ban en­ged­ni kez­dett a szov­jet szo­rí­tás. Éhes haj­lék­ta­la­nok­nak fi­ze­tett, hogy mo­dellt áll­ja­nak, szar­kasz­ti­ku­san bí­rál­va ezzel a ka­pi­ta­liz­mus ki­ala­ku­lá­sát és ha­tá­sa­it. A képek nagy vitát vál­tot­tak ki, mert sokak sze­rint a fény­ké­pe­ző­gép ci­ni­ku­san, ri­de­gen fi­gye­li a se­gít­ség nél­kül ma­radt em­be­re­ket.Az Ön hozzászólása

Belépés


Megjelent köteteink

ajanlokep

Lapozzon bele!

Sorozataink

Támogatóink


Részletes kereső
Könyvrendelés Címlap Részletes keresés Az Atlantisz könyvei Megjelent kötetink Sorozatok szerint Szerzők szerint Boltunkból azonal elvihető Szerzők szerint Cím szerint Témakör szerint Külföldi könyvbeszerzés Külföldi könyvkiadók Egyedi megrendelések Vásárlási tudnivalók Vásárlási tájékoztató Kedvezmények Miért az Atlantisz? Gyors import, kedvező ár Sürgős rendelések Különleges beszerzések A rendelés módjai Impresszum, kapcsolat Kapcsolatfelvétel Fejlesztés, grafika Hírek, események Hírek Atlantisz könyvkiadó Atlantisz könyvprogram The Atlantisz Publishing House Könyveink Az Atlantisz Könyvsziget Recenziók időrendben Szerzőink Munkatársaink Védnökeink és támogatóink Mentsen könyvet! Könyvkiadónk története Fotógaléria Kiemelt külföldi partnereink Letöltheto anyagok Sorozatok borítói Plakátok Panorámafotók Háttérképek Képernyővédő
Vissza a lap tetejére