Az Atlantisz Könyvkiadó oldala és webáruháza. Vásárlás, rendelés, import egy helyen!


  The Atlantisz Publishing House 2020. április 08. szerda Kedvencek közé | Kezdőlapnak beállítom  
  On-line rendelés esetén 20% kedvezmény minden Atlantisz-kötetre és 10% kedvezmény minden raktáron levő könyvre!      |     Ismerkedjen meg kedvezményeinkkel!

Könyvrendelés

Kiemelt híreink


A könyvrendeléseket továbbra is folyamatosan teljesítjük2020. március 18-tól az Atlantisz Könyvsziget átmenetileg zárvaRendkívüli nyitva tartás az Atlantisz Könyvszigeten 2020. március 17-én
Összes hír, esemény

Atlantisz Könyvkiadó

Hírlevél

Ha szeretne rendszeresen értesí- tést kapni akcióinkról, kiadvá- nyainkról, iratkozzon fel hírleve- lünkre!

Könyvkereső


Részletes kereső
Ha webáruházunkban vásárol, kérjük, előbb regisztráljon! | Vásárlási útmutató


Múzeumi tanulás

Bolti ár: 3500 Ft

Internetes ár: 3150 Ft (10% kedvezmény)

Elérhetőség: Megvásárolható

Borító: Fűzött

ISBN: 9789632793016

Nyelv: magyar

Kiadás éve: 2011

Kiadó: Typotex

Szerkesztő: Vásárhelyi Tamás, Kárpáti Andrea

Kategóriák: Pedagógia


Mennyiség (db):
 Ismertető

Magyar­or­szá­gon éven­te mint­egy 10 mil­lió lá­to­ga­tó ke­re­si fel az or­szág 800 mu­ze­á­lis in­téz­mé­nyét. A lá­to­ga­tók közt sok a gyer­mek, akik óvo­dai vagy is­ko­lai cso­port­ban ér­kez­nek. A gyer­me­kek jó ré­szét szülő vagy pe­da­gó­gus hozza, azért, hogy a mú­ze­um­ban kü­lön­le­ges él­mé­nyek kö­ze­pet­te ta­nul­ja­nak. Nem kevés azok­nak a fel­nőt­tek­nek a száma sem, akik szin­tén ta­nu­lá­si szán­dék­kal ér­kez­nek, le­gyen az tu­da­tos tö­rek­vés vagy csak az új, is­me­ret­len meg­is­me­ré­sé­nek vágya. A ma mú­ze­u­ma sok­fé­le funk­ci­ót tölt be: gyűjt, rak­tá­roz, kutat és ki­ál­lít, emel­lett is­me­ret­ter­jesz­tő könyv­tár és do­ku­men­tá­ci­ós köz­pont is, amely­ben elő­adó­ter­mek és mű­he­lyek mű­köd­nek, ét­ter­met nyi­tot­tak, kon­cer­te­ket és bá­lo­kat ren­dez­nek. Mi örü­lünk annak, hogy a mú­ze­um újra nép­sze­rű, fon­tos in­téz­mé­nye lett az elit­kul­tú­rá­nak, s nyi­tott a tö­meg­kul­tú­ra, a köz­mű­ve­lő­dés felé is, csen­des, ma­gasz­tos temp­lom­ból élő, ér­de­kes hely­szín­né vált. Di­va­tos hely lett, ahol gya­kor­ta illik meg­je­len­ni, ahol iz­gal­mas szel­le­mi ka­lan­dok­ra szá­mít­hat a lá­to­ga­tó – és arra is, hogy az in­terp­re­tá­tor, a mú­ze­um­pe­da­gó­gus, és gyak­ran a ku­ta­tó, a ku­rá­tor is tár­sá­ul sze­gő­dik a mű­vek­hez, tár­gyak­hoz ve­ze­tő úton.

Ebben a kö­tet­ben kül­föl­di és hazai szer­zők, a mú­ze­u­mi világ is­mert szak­em­be­rei gyűj­töt­ték össze a mú­ze­u­mi is­me­ret­át­adás­sal, mú­ze­u­mi ta­nu­lás­sal kap­cso­la­tos ta­pasz­ta­lat leg­ja­vát. A kö­te­tet ha­szon­nal for­gat­hat­ják pe­da­gó­gu­sok, is­ko­lai sza­bad­idő - szer­ve­zők, köz­ok­ta­tá­si ve­ze­tők, min­den mú­ze­um­ban dol­go­zó szak­em­ber, és mind­azok, akik kul­tú­rá­ról, kom­mu­ni­ká­ci­ó­ról, pe­da­gó­gi­á­ról ta­nul­nak vagy ta­ní­ta­nak. Az al­ko­tók re­mé­lik, hogy együtt­mű­kö­dé­sük hoz­zá­já­rul a mú­ze­u­mok nép­sze­rű­sé­gé­nek itt­hon is ta­pasz­tal­ha­tó nö­ve­ke­dé­sé­hez.

Az Ön hozzászólása

Belépés


Megjelent köteteink

ajanlokep

Lapozzon bele!

Sorozataink

Támogatóink


Részletes kereső
Könyvrendelés Címlap Részletes keresés Az Atlantisz könyvei Megjelent kötetink Sorozatok szerint Szerzők szerint Boltunkból azonal elvihető Szerzők szerint Cím szerint Témakör szerint Külföldi könyvbeszerzés Külföldi könyvkiadók Egyedi megrendelések Vásárlási tudnivalók Vásárlási tájékoztató Kedvezmények Miért az Atlantisz? Gyors import, kedvező ár Sürgős rendelések Különleges beszerzések A rendelés módjai Impresszum, kapcsolat Kapcsolatfelvétel Fejlesztés, grafika Hírek, események Hírek Atlantisz könyvkiadó Atlantisz könyvprogram The Atlantisz Publishing House Könyveink Az Atlantisz Könyvsziget Recenziók időrendben Szerzőink Munkatársaink Védnökeink és támogatóink Mentsen könyvet! Könyvkiadónk története Fotógaléria Kiemelt külföldi partnereink Letöltheto anyagok Sorozatok borítói Plakátok Panorámafotók Háttérképek Képernyővédő
Vissza a lap tetejére